Comment on page
🛣

ROADMAP

Đây là chặng đường phát triển của game. Có thể thay đổi dựa theo bối cảnh thực tế phù hợp với nhu cầu người chơi.
Tùy thuộc vào tình hình thực tế, chúng tôi có thể thay đổi mốc thời gian sớm hơn hoặc muộn hơn để đảm bảo sự hài lòng của người chơi và tính bền vững của trò chơi tốt nhất có thể.