💰
PHÂN PHỐI TOKEN
Đây là chi tiết các quỹ được phân chia trong contract token RICE (chưa chính thức)
Biểu đồ phân phát theo thời gian
Mục đích sử dụng của tài chính team thu về
Copy link