Comment on page
💲

NỀN KINH TẾ

Cơ chế hoạt động của các đơn vị tiền tệ

RICE: On-chain Token

RICE TOKEN
 • Token chính
 • BEP-20 BSC
 • Has a max supply (300M)

Sử dụng

 • Phần thưởng của giải đấu
 • Governace token
 • Stake to earn
 • Tiến hóa gà chọi
 • Tiền tệ tại Marketplace

GOLD: Off-chain currency

GOLD TOKEN
 • BEP-20 BSC Token
 • Không có giới hạn phát hành

Usecases

 • Phần thưởng của trận đấu PvP
 • Phần thưởng của các nhiệm vụ hàng ngày
 • Dùng để tạo Rooster & Skill
 • Dùng để cường hóa & tiến hóa gà chọi